Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen?

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Pedicure praktijk Ommel en een cliënt waarop Pedicure praktijk Ommel deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

Artikel 2. Inspanningen Pedicure praktijk Ommel

Pedicure praktijk Ommel zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Pedicure praktijk Ommel zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.??

 

Artikel 3. Afspraken?

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Pedicure praktijk Ommel melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Pedicure praktijk Ommel het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Pedicure praktijk Ommel moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.
Ambulant: Indien een behandeling bij de klant thuis plaatsvind, dient de klant te zorgen voor voldoende ruimte en faciliteiten die nodig zijn om een goede behandeling mogelijk te maken. Tevens dient de klant te zorgen voor een zo hygiënisch mogelijke werkomgeving. Indien de klant deze normen niet of onvoldoende nakomt is Pedicure praktijk Ommel gerechtigd de behandeling te weigeren, dan wel te staken en het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de klant in rekening te brengen.
Indien niet wordt opengedaan en daardoor de behandeling niet kan plaats vinden, worden alsnog alle kosten in rekening gebracht en volgt er een factuur die men binnen 7 dagen per bank of giro dient te voldoen.
Praktijk: Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag Pedicure praktijk Ommel de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen
 

Artikel 4. Betaling?

Pedicure praktijk Ommel vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de praktijk. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Pedicure praktijk Ommel vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de praktijk. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. ?De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.
Indien de klant onverhoopt geen contant geld bij zich heeft, dan krijgt de klant bij hoge uitzondering een factuur mee. Deze dient binnen 7 dagen betaald te worden.
Gebeurt dit niet, dan krijgt de klant een herinneringsbrief met het verzoek dit bedrag per omgaande te betalen aan Pedicure praktijk Ommel na dagtekening. Blijft de klant dan nog in gebreke dan wordt de toegang tot Pedicure praktijk Ommel ontzegt.

Artikel 5. Persoonsgegevens & privacy?

De cliënt voorziet Pedicure praktijk Ommel vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Pedicure praktijk Ommel aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Pedicure praktijk Ommel neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem. Pedicure praktijk Ommel behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Pedicure praktijk Ommel zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.??

Artikel 6. Geheimhouding?

Pedicure praktijk Ommel is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Pedicure praktijk Ommel verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.??

Artikel 7. Aansprakelijkheid?

Pedicure praktijk Ommel is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, en/of ontstaan doordat Pedicure praktijk Ommel is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.?Pedicure praktijk Ommel is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.??

 

Artikel 8. Garantie?

Pedicure praktijk Ommel geeft de cliënt garantie van één week (7 dagen) op de verrichte behandeling en twee weken (14 dagen) garantie op de producten.
Deze garantie vervalt indien:?
• De cliënt andere producten dan de door Pedicure praktijk Ommel geadviseerde heeft gebruikt.
• De cliënt de adviezen niet heeft opgevolgd.?
• De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen twee werkdagen heeft opgevolgd.?
• De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.??

Artikel 9. Beschadiging & diefstal?

Pedicure praktijk Ommel heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.
Pedicure praktijk Ommel meldt diefstal altijd bij de politie.??

Artikel 10. Klachten?

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen 7 dagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Pedicure praktijk Ommel. Pedicure praktijk Ommel moet de klager binnen 7 dagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Pedicure praktijk Ommel de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Pedicure praktijk Ommel en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie van de uiterlijke verzorgingsbranche. Pedicure praktijk Ommel verstrekt in dat geval informatie over de geschillencommissie van de uiterlijke verzorgingsbranche aan de cliënt.|
 

Artikel 11. Geschillenregeling

Geschillen tussen klant en Pedicure praktijk Ommel over totstandkoming of de uitvoering van de overeenkomsten, kunnen zowel door de cliënt als door Pedicure praktijk Ommel aanhangig worden gemaakt bij de geschillencommissie. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de cliënt zijn klacht eerst bij Pedicure praktijk Ommel heeft ingediend. Nadat de klacht bij Pedicure praktijk Ommel is ingediend, moet het geschil uiterlijk drie maanden na het ontstaan daarvan bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt. Wanneer de cliënt een geschil aanhangig maakt bij de geschillencommissie, is Pedicure praktijk Ommel aan deze keuze gebonden. Indien Pedicure praktijk Ommel een geschil aanhangig wil maken bij de Geschillencommissie, moet hij de cliënt vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. Pedicure praktijk Ommel dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden krachtens dat reglement bij wege van bindend advies. Het reglement wordt desgevraagd toegezonden. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd. Uitsluitend de rechter dan wel de hierboven genoemde geschillencommissie is bevoegd van geschillen kennis te nemen.?

Artikel 12. Behoorlijk gedrag?

De cliënt behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Pedicure praktijk Ommel het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van redenen.?

Artikel 13. Recht ?

Op elke overeenkomst tussen Pedicure praktijk Ommel en de cliënt is Nederlands recht van toepassing.?Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.?Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.